Avant la ‘Houpa

Haïfa, juin 2021.

 

(c) R’ Eliyahou Bakish. brit-milah.com