Recommandations rabbiniques du livre Ben ba lanou

 

Recommandations rabbiniques du livre Ben ba lanou, du Mohel R’ Eliyahou Bakish

 

רב של העיר נווה יעקב, ירושלים הרב אליהו אביסרור
דיין ומו״ץ, נווה יעקב, ירושלים הרב מאיר אמסלם
ישיבת המקובלים ”שערי חיים טובים », ירושלים הרב חיים אסוס
רב קהילת חב״ד בנוה יעקב, ירושלים הרב טוביה בלוי
דיין ומו״ץ, רב בית הכנסת מנורת המאור בנווה יעקב ירושלים הרב שמעון בלוקה
הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הרבני הגדול, ירושלים הרב יצחק יוסף
רב של העיר נתיבות הרב פנחס כהן
הראשון לציון, הרב הראשי לירושלים הרב שלמה משה עמאר
רמות הרב מנחם מנדל פוקס
אב״ד בד״ץ « יורה דעה », ורב ומו״ץ דשכונת נוה אחיעזר ושיכון ו׳,  בני ברק הרב שלמה יוסף מחפוד
מוהל מומחה מטעם הרבנות ומשרד הבריאות, יו״ר ארגון « ברית מילה כהלכתה׳ הרב יחזקאל מ קיין

מוהל,  מפקח ארצי על המוהלים, מטעם משרד הדתות והבריאות, ירושלים

הרב מרדכי ששון

רב שכ׳ גבעת מרדכי, ירושלים

הרב יוסף שרעבי